Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

TỔNG QUAN

Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung này (“Thỏa thuận”) được lập bởi các bên tham gia là Công ty TNHH Fat Fighter (Gọi tắt là Fat Fighter) và Quý khách, có hiệu lực từ ngày Quý khách sử dụng website này. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện chung về việc Quý khách sử dụng website cũng như các sản phẩm và dịch vụ được mua hay sử dụng thông qua website này, và bổ sung cho (không thay thế cho) bất cứ điều khoản và điều kiện nào được áp dụng cho các Dịch vụ cụ thể.

Cho dù Quý khách chỉ đơn giản là duyệt hay sử dụng website này hay mua các Dịch vụ, việc sử dụng website này và việc chấp nhận ở dạng điện tử Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc Quý khách đã đọc, hiểu, xác nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này cũng như các chính sách và các thỏa thuận về sản phẩm được áp dụng kèm theo được đưa vào với mục đích tham khảo trong tài liệu này.

Việc Quý khách sử dụng website này hay các Dịch vụ sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi trên đã được thực hiện đồng nghĩa với việc Quý khách chấp nhận Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối. Nếu Quý khách không đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối thì Quý khách có thể không tiếp tục sử dụng website này hay các Dịch vụ trên website này.

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

“Fat Fighter”, “Chúng tôi”, “Bên B”: Là Công ty TNHH Fat Fighter

“Bạn”, “Quý khách”, “Khách hàng”, “Người sử dụng”, “Bên A”: Là người sử dụng website này hoặc là người mua và sử dụng các dịch vụ trên website này.

Chấp nhận các điều khoản
Những điều khoản sử dụng này đã được áp dụng nhưng có thể được bổ sung hoặc điều chỉnh theo thời gian. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng website. Khi sử dụng website này, nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng hiện tại cũng như các điều khoản được bổ sung, sửa chữa theo thời gian và đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản này. Tuy nhiên, nếu sau khi đọc, bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn phải ngưng sử dụng website này.

Quy định quản trị
Tất cả các vấn đề liên quan đến các điều khoản sử dụng này đều tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.

Phạm vi sử dụng
Website này mang tính chất kinh doanh và thương mại, do đó không dành cho đối tượng dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn cần được sự chấp thuận của cha mẹ, người giám hộ hoặc một người lớn có trách nhiệm để sử dụng website này.

Tuyên bố từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm
Những thông tin, tài liệu và dịch vụ trong website được cung cấp theo nguyên tắc “nguyên trạng” và “sẵn có”. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của những thông tin, báo cáo, nội dung hoặc tài liệu này và từ chối một cách rõ ràng tất cả các trường hợp đảm bảo đối với những thông tin sai sót, không đầy đủ và thiếu chính xác. Fat Fighter sẽ cố gắng nhưng không có nghĩa vụ cải tiến hoặc hiệu chỉnh mọi thông tin sai sót, thiếu chính xác đã được đăng tải trên website và những thông tin bao gồm thông tin giá cả và hàng hóa có thể thay đổi, điều chỉnh và cập nhật mà không cần thông báo.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, ngoại trừ trường hợp được quy định cụ thể, chúng tôi từ chối một cách rõ ràng tất cả các trường hợp bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù rõ ràng hay ngụ ý. Ngoài ra, chúng tôi không bảo đảm và cam đoan về bất kỳ nội dung liên quan đến bảo mật tài khoản hoặc tài liệu bị phá hoại, bao gồm nhưng không giới hạn về vi rút máy tính, hacker hoặc các hành động phá hoại khác, chúng tôi cũng không đảm bảo dịch vụ có thể được truy cập vào bất kỳ lúc nào, dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, là hậu quả hoặc điển hình, tổn thất, bao gồm, nhưng không giới hạn việc thất lạc đơn hàng hoặc ghi sai địa chỉ, thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, mất thông tin đăng ký, chương trình hoặc dữ liệu bị mất hoặc bị ăn cắp, phát sinh từ:
i) khả năng sử dụng được website hoặc không thể sử dụng được website, hoặc
ii) việc gặp bất kỳ lỗi nào khi truy cập, những thiếu sót, mất kết nối, khiếm khuyết trong việc vận hành và truyền dữ liệu.
iii) việc gặp bất kỳ lỗi nào về hệ thống, đường truyền, hoặc việc lây nhiễm vi rút máy tính, những hành vi phá hoại về mặt kỹ thuật, ngay cả khi chúng tôi, nhân viên của chúng tôi hoặc đại diện đã được thông báo về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại, mất mát và hao tổn đó.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng trở nên vô hiệu hoặc không thực hiện được với bất kỳ lý do nào, thì sự vô hiệu hoặc không thực thi đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại, sẽ được diễn giải hoặc thực hiện như thể các điều khoản vô hiệu hoặc không thực hiện được ở trên không tồn tại. Việc Fat Fighter không thi hành hoặc thực hiện bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong Điều khoản sử dụng sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Quyền sở hữu trí tuệ
Nếu không có quy định cụ thể, tất cả thiết kế, nội dung và hình ảnh trên website đều thuộc bản quyền Fat Fighter 2019.

Không tài liệu nào được sao chép, tải về, trưng bày, đăng tải, truyền tải hoặc tái bản một phần hoặc toàn bộ dưới bất kỳ hình thức, vì bất kỳ mục đích nào trừ khi việc sử dụng đó được sự đồng ý của Fat Fighter.

Liên kết
Website này có thể chứa nhiều liên kết (link) đến những website khác, bao gồm nhưng không giới hạn, ví dụ website của chi nhánh khác, các trang web tư vấn hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ được điều hành bởi các bên thứ ba. Điều khoản về đường liên kết không đồng nghĩa với việc chúng tôi xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, quyền sử dụng, hoặc sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên website liên kết. Sử dụng những liên kết này, bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về những hành vi, nội dung, sự chính xác, bảo mật, chính sách, những quan điểm, dịch vụ được cung cấp, hàng hóa được bán hoặc những liên kết khác được cung cấp bởi website này. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do việc sử dụng hoặc sự tin tưởng vào website liên kết. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các website này, bạn nên liên lạc trực tiếp với người ban quản trị của website đó.

Giải quyết tranh chấp
Bất kỳ sự cố nào liên quan đến Điều khoản sử dụng hoặc liên quan đến việc sử dụng website Fat Fighter mà không thể giải quyết được bằng đàm phán sẽ được hòa giải hoặc phân xử.

Không sử dụng trái phép hoặc vi phạm pháp luật
Là điều kiện bắt buộc khi sử dụng website này, bạn phải tuân thủ quy định, quy chế, pháp luật , nội quy liên quan đến việc dịch vụ của chúng tôi và và các hoạt động nào liên quan. Ngoài ra, bạn phải cam kết không sử dụng website này với mục đích bất chính hoặc bị pháp luật nghiêm cấm, bất chính hoặc vi phạm các điều khoản, điều kiện và thông báo sau. Bạn đồng ý:
i. Không tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào bị coi là bất hợp pháp, không lành mạnh, đe dọa, lăng mạ, kích động, nói xấu, khiếm nhã, bôi nhọ, xâm phạm đến sự riêng tư của người khác, phân biệt chủng tộc hoặc những hành vi không chấp nhận được.
ii. Không tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu chứa vi rút phần mềm hoặc mã máy tính, các tập tin, chương trình với mục đích gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.
iii. Không thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về những người sử dụng khác.
iv. iv. Không gây cản trở hoặc phá hủy dịch vụ hoặc mạng liên kết với dịch vụ, hoặc không tuân thủ luật lệ, quy trình, chính sách, thủ tục hoặc quy định của các mạng được kết nối với dịch vụ.

Thông tin cung cấp
Bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng bạn tải lên, đăng tải lên website dưới bất kỳ hình thức nào sẽ được chúng tôi xem như là tài liệu không riêng tư và không độc quyền và có thể được phổ biến hoặc sử dụng bởi Fat Fighter hoặc những công ty liên kết, chi nhánh cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, tái bản, truyền tải, xuất bản, phổ biến rộng rãi, đăng tải, phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm. Bất kể những điều đã nói ở trên, tất cả dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho Fat Fighter sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật của Fat Fighter. Fat Fighter không chịu trách nhiệm trả lời thông tin được bạn đăng tải trên website.

Bảo mật
Chúng tôi hiểu rằng việc bảo mật thông tin mua sắm trên Internet là hết sức quan trọng đối với bạn. Chúng tôi bảo đảm chuẩn bị những tình huống dự phòng hợp lý để bảo vệ giao dịch của bạn trên giamcankhoahoc.vn diễn ra an toàn và bảo mật.

Khi bạn đặt mua hàng trên giamcankhoahoc.vn, giao dịch của bạn sẽ được mã hóa sử dụng công nghệ Secure Sockets Layer (SSL). Mã hóa sẽ che dấu thông tin khi được truyền qua Internet, bao gồm tên và địa chỉ. SSL cũng nhận dạng server và xác nhận thông điệp gốc đã đến nơi an toàn.